Skolot bērnus mājmācībā. Neļķu ģimenes stāsts

Skolot bērnus mājmācībā. Neļķu ģimenes stāsts

7 min.
Linda Paulauska

Jāatzīst, ka šī intervija tapa mazliet mulsinoši, jo ģimene absolūti nealkst pēc sabiedrības uzmanības un popularitātes. Gana labi un sirdssilti viņi jūtas savā vidē – klusībā, mīlestībā un mierā.

Ģimenē ir mamma Līga, tētis Māris un divi bērni – Emīls (16 gadi), Marta (13 gadi).

Bērni ne dienu nav apmeklējuši klātienes bērnu dārzus vai skolas. Vecāki izvēlējās bērnus izglītot mājmācībā.

Ģimenei šogad ir liels notikums. Emīls absolvēja 9.klasi. Savukārt jaunākā māsa beidza 6.klasi.

Ar manu neatlaidīgu interesi, mamma Līga piekrita sarunai. Un paldies par to – viņu stāsts man un lasītājiem atklāj jaunu skatījumu uz mājmācībām.


Mājmācība ir gana netipiska izvēle. Kā jūs raksturotu savu ģimeni?

Mēs esam pieticīgi un ļoti, ļoti saticīgi.

Emīla 9.klases izlaidums
Emīla 9.klases izlaidums

Kurās klasēs šobrīd mācās bērni?

Emīls absolvēja 9.klasi, Marta beidza 6.klasi.

Kā jūtaties pēc dēla izlaiduma?

Protams, ir gandarījums. Mācību laikā vairākkārt sastapāmies ar grūtībām, bija šaubas un nedrošība, taču rezultāts ir sasniegts, ir prieks.

Kā nonācāt līdz idejai par mājmācību?

Agrāk es nevarēju iedomāties, ka varētu bērnus mācīt mājās. Kad piedzima Emīls, dzīvojām Rīgā, es strādāju grāmatvedībā. Dzīve ritēja gana strauji līdz brīdim, kad apstākļu sakritības dēļ, pārcēlāmies uz laukiem Raunā. Neilgi pēc pārcelšanās, paliku stāvoklī un nolēmu meitu laist pasaulē mājdzemdībās. Mājdzemdību pieredze bija pozitīva.

Patiesībā mājdzemdības ļoti sasaistījās ar mājmācību ideju.

Kad bērni bija mazi, nejauši sastapu cilvēkus, kuri ir saistīti ar mājmācību. Klausījos viņu stāstīto, man šķita interesanti. Es izzināju informāciju un mājmācība mūsu ģimenē sākās.

Kurā skolā bērni ir mācījušies? Mājmācības programmā?

Emīls 1. klasi uzsāka Reiņa Ziļeva dibinātajā Dzīvajā skolā, mājmācības programmā. Tur Emīls mācījās līdz 2.klasei, jo pēc tam skolu likvidēja. Kopš 3.klases Emīls mācās Anda Apsīša dibinātajā Universum mūzikas un mākslas pamatskolā (turpmāk – Universum pamatskola). Marta mācības 1. klasē uzsāka Universum pamatskolā.

Lūdzu, pastāstiet kāda vispār ir mājmācība Latvijā? Kāda loma ir skolai, kurā bērns mācās?

Kad mēs uzsākām mājmācību, tā vēl nebija populāra. Liela daļa mājmācību ģimenes bija saistītas ar reliģiskām piederībām. Mēs bijām vieni no retajiem, kuri nebija saistīti ar reliģisko pārliecību.

Šobrīd situācija mainās, mājmācība kļūst arvien populārāka. Mājmācību izvēlas dažādas ģimenes – gan tādas, kuras vēlas sniegt bērniem labāko, gan tādas, kuru dzīvesveidam vispiemērotākā ir mājmācība, gan arī citu iemeslu vadītas ģimenes.

Bieži ir sastopams, ka bērnus no klātienes skolas izņem uz kādu periodu, skolo mājmācībā un pēcāk atkal atgriež klātienē. Mēs visu laiku esam spējuši nodrošināt mājmācību.

Šobrīd mājmācību realizē vairākas skolas un Latvijā tā ir atļauta līdz 6.klasei.

Mājmācības skolai ir liela nozīme, jo ar skolas pedagogiem un konsultantiem ir ļoti cieša sadarbība – skolas darbinieki regulāri pārbauda un konsultē mājmācību ģimenes.

Es ļoti atbalstu mājmācību un cenšos dot savu pienesumu, lai arī citām ģimenēm tā būtu ērta un pieejama.

Iesaistāties mājmācības sistēmas pilnveidošanā valstiskā mērogā?

Savu pieredzi, kuru gūstu praktiski ikdienā, es mēģinu nodot tālāk citiem vecākiem un cenšos pārstāvēt citu mājmācības ģimeņu intereses tiesiskā līmenī.

Caur biedrību “Latvijas Mājmācības Ģimeņu asociācija” gatavoju valdībai priekšlikumus, lai citi vecāki varētu ērti realizēt mājmācību.

Minējāt, ka jūsu bērni mācās Universum pamatskolā. Vai varat pastāstīt, kā jums veicas?

Ar skolu ir ļoti cieša sadarbība gan attālināti, gan arī tikšanās reizēs. Reizi mēnesī ir klātienes tikšanās, notiek dažādas izglītojošas ekskursijas un pasākumi. Protams, Covid-19 pandēmijas ietekmē klātienes notikumi tika ierobežoti.

Universum pamatskolai ir visilgākā pieredze mājmācības programmu realizēšanā. Līdz ar to, kārtība un sadarbība ar ģimenēm ir labi izstrādāta.

Ir obligāti pārbaudes darbi un vienota platforma, kurā ir skolēna portfolio – tajā regulāri ievietojam informāciju un skolas pārstāvis sniedz atgriezenisko saiti. Ar skolas darbiniekiem ir cieša sadarbība – mūs gan konsultē, gan atbalsta, gan arī stingri uzrauga.

Minējāt, ka mājmācība ir tikai līdz 6.klasei…

Jā. No 7.klases Emīls turpināja mācības Universum pamatskolas tālmācības programmā.

Tālmācībā ir paredzēts, ka bērniem ir mācības “Zoom” platformā, taču mūsu ģimenē labāk darbojās mājmācības forma. Mums jau bija izveidojusies laba sadarbība ar skolu, mums labi veicās mācību vielu apgūt mājmācības formā, tāpēc skola mūs atbalstīja un arī 7.-9.klasi ļāva apgūt maksimāli pietuvinātu mājmācībai. Priecājos par skolas atbalstu!

Kā skolēniem nosaka vērtējumus mācību priekšmetos?

Līdz 6.klasei atzīmes mācību priekšmetos bērniem nosaka vecāki sadarbībā ar skolas konsultantu. Sākot no 7.klases vērtējumus nosaka skolas pedagogi.

Kā jūs ģimenē praktiski realizējat mājmācību?

Mums mājmācība ir nepārtraukts process.

Bērniem nav noteikts laiks, kurā brīdī ir konkrēts mācību priekšmets, bet mācību apguve notiek visu laiku. Caurvijot caur to, kas bērnu interesē.

Bērns uzdod jautājumus jebkurā laikā, visi priekšmeti savijas.

Mācību process 1:1 aizņem mazāk laiku nekā 30 bērni klasē.

Mēs daudz pavadām laiku bibliotēkā – bērniem interesē enciklopēdijas, viņi daudz lasa un interesējas par dažādām tēmām. Daudz pavadām laiku praktiskās nodarbībās – mācību priekšmetu vielu sasaistām ar praktiskām darbībām. Tādā veidā bērni apgūst mācību priekšmetus, viņiem ir plašs redzesloks.

Mūsu bērni ir motivēti apgūt zināšanas, mācīties un izzināt pasauli. Viņi nav saskārušies ar nemotivētu vidi.

Ir kādas vadlīnijas, lai saprastu, ka mācāt to, kas ir vajadzīgs?

Protams. Galvenokārt, vadlīnijas ir diagnosticējošie darbi un Valsts izglītības standarta prasības. Es sekoju līdzi un zinu, kas bērniem ir jāapgūst. Universum pamatskolā arī ir pārbaudes darbi.

Mājmācība lielā mērā ietekmē arī vecāku dzīvesveidu?

Jā. Man ir piespiedu mūžizglītība (Līga smejas).

Es mācos līdzi bērniem, nemitīgi dzīvoju līdzi laikam.

Mana darba specifika ir savienojama ar mājmācībām – es strādāju nelielu slodzi attālināti par grāmatvedi.

Kādas ir mācību sekmes? Galvenokārt, protams, mani interesē Emīla sekmes beidzot pamatskolu.

Katrs bērns ir atšķirīgs – arī Emīls un Marta ir ļoti atšķirīgi. Sekmes ne vienmēr ir noteicošās, bet labprāt padalīšos. Emīla vidējā atzīme ir virs 8 – viņš divos mācību priekšmetos ir ieguvis vērtējumus 6, pārējie priekšmeti ir 8, 9, 10.

9.klases noslēguma darbos Emīls ieguva matemātikā 60%, latviešu valodā 61%.

Kāda ir bērnu dzīve ārpus skolas?

Covid-19 pandēmijas ietekmē, situācija mainījās. Līdz ierobežojumiem bērni ļoti aktīvi pavadīja laiku ārpusskolas nodarbībās. Katru dienu mērojām ceļu no Raunas uz Cēsīm. Cēsīs ir lielisks bērnu un jauniešu centrs ar plašu pulciņu spektru. Bērni apmeklēja automodelismu, keramiku, angļu valodu, dizaina pulciņus, šūšanas pulciņus un dažādus citus. Bērni apmeklē arī mūzikas skolu Yamaha un Cēsu pilsētas Mākslas skolu.

Martas šūts tērps – samta krekliņš un lina svārki ar tillu. Darināts šūšanas pulciņā.
Martas šūts tērps – samta krekliņš un lina svārki ar tillu. Darināts šūšanas pulciņā.

Katru darba dienu no 14:00 – 19:00 mēs pavadījām Cēsīs, dažādās interešu nodarbībās, mūzikas un mākslas skolā.

Emīls pie sava zīmētā plakāta Dailes teātra izrādei “Lauva ziemā”. Zīmējums augšā labajā stūrī.
Emīls pie sava zīmētā plakāta Dailes teātra izrādei “Lauva ziemā”. Zīmējums augšā labajā stūrī.

Emīls ir veiksmīgi ieguvis pamatizglītību mācoties tikai mājmācībā. Kāda ir jūsu panākumu atslēga?

Bērnam saglabāt interesi un savstarpēju cieņu.

Kā apkārtējie cilvēki uztvēra jūsu izvēli skolot bērnus mājās?

Sākums bija grūts. Dažkārt paši tuvākie uzskatīja, ka mājmācība nav nopietni, tas neesot normāli. Kad bērnus vedu uz pulciņiem un informēju, ka skolojam mājmācībā, arī pedagogi dažkārt izrādīja nesapratni. Vēlāk gan visi novērtēja – un pulciņu pedagogiem ir viegli strādāt ar mājmācības bērniem.

Mājmācības bērni ir ļoti motivēti, viņiem ir interese visu izzināt. Viņi nebaidās, jautā un uzdrīkstas.

Kādi ir tālākie plāni?

Marta turpinās mācības 7.klasē un apmeklēs iesāktās interešu izglītības nodarbības – viņai ļoti patīk un padodas visi praktiskie darbi.

Emīls mācīsies vidējo izglītību Rīgas 1. Tālmācības vidusskolā un gatavojas uzsākt sagatavošanas kursus Jāņa Rozentāla Mākslas Skolā. Emīls nākamajā mācību gadā gatavojas absolvēt arī Cēsu pilsētas Mākslas skolu.


Lindas komentārs

Paldies Līgai par sarunu!

Ja sākotnēji man bija gana stereotipisks viedoklis par mājmācību, tad Līgas stāsts to mainīja. Bērni apgūst izglītību neierastā formā, bet īpaši lielu uzmanību ģimene velta viņu socializēšanai un redzesloka paplašināšanai interešu izglītībā.

Man šķiet, ka mājmācība kļūs arvien pieprasītāka. Dzīvesveids ir mainījies. Cilvēki arvien vairāk izvēlas dzīvot nepiesaistīti konkrētai vietai (līdz ar to arī skolai), vai arī dzīvesveids ir mobils – daļu laika cilvēki pavada Latvijā, daļu ārvalstīs. Kāpēc gan neizmantot mājmācības sniegtās iespējas? Iespējams, cieši sasaistīti ar klātienes skolu, lai bērni daļu laika pavadītu klātienē, bet daļu – mājmācībā jebkurā pasaules valstī.

Varu tikai izteikt apbrīnu abiem vecākiem. Mammai Līgai par mērķtiecību, apņēmību un ieguldījumu! Ne mazāk svarīga ir tēta loma – viņš izdara visu, lai ģimene mājmācību varētu veiksmīgi un sirdsmierīgi realizēt.

Ja dalies ar šo rakstu sociālos tīklos, lūdzu pievieno mirkļbirku #esence.

Ja Tev patika šis raksts, priecāšos, ja atbalstīsi ar ziedojumu! šeit